Regulamin

Zgoda na udział w Mystic Festival 2023 dla osób, które w dniu wydarzenia nie ukończyły 13. roku życia

Zgoda na udział w Mystic Festival 2023 dla osób, które w dniu wydarzenia ukończyły 13. rok życia

Mystic Festival 2023
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, wydany jest przez Mystic Coalition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754728 NIP 5130257272, REGON 38163305200000, adres Minoga 127, 32-046 Minoga, adres poczty elektronicznej: info@2023.mysticfestival.pl, zwanego dalej „Organizatorem”.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie wydarzenia artystyczno-rozrywkowego „Mystic Festival” odbywającego się w terminie 07.06.2023-10.06.2023 na terenie Stoczni Gdańskiej zwanego dalej „Wydarzeniem”, będącym imprezą masową, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. nr 62 poz. 504), organizowanego przez Organizatora.
 3. Prawo wstępu na teren Wydarzenia mają osoby, które okazały bilet wstępu wydany przez Organizatora w ramach puli ogólnie dostępnych biletów lub które otrzymały indywidualnie od Organizatora prawo wstępu na teren Wydarzenia, z zastrzeżeniem pkt 4. Wstęp na Wydarzenie osoby małoletniej w wieku od 13 do 18 lat następuje wyłącznie pod warunkiem udzielenia pisemnej zgody jej rodzica/opiekuna prawnego na jej udział w Wydarzeniu, według wzoru o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Podpisana zgoda musi zostać przekazana Organizatorowi wraz z biletem wstępu wydanym przez Organizatora przed wejściem na Wydarzenie.
 4. Wstęp na Wydarzenie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej bilet wstępu i/lub inne dokumenty uprawniające do wejścia na Wydarzenie, o których mowa w niniejszym Regulaminie, która, przed wejściem na Wydarzenie, złoży oświadczenie w formie pisemnej, że bierze odpowiedzialność za osobę małoletnią, o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka. Małoletni, którzy nie ukończyli 13 lat nie są zobowiązani do posiadania biletu wstępu na Wydarzenie (wchodzą na festiwal nieodpłatnie).
 5. Przy wejściu na Wydarzenie bilety wstępu mogą podlegać wymianie na identyfikatory, wydane przez Organizatora, mające postać opasek na rękę. W takim przypadku uczestnik jest zobowiązany posiadać opaskę na ręce przez cały czas trwania Wydarzenia. Unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym bilecie wstępu upoważnia do wymiany biletu na identyfikator, mający postać opaski na rękę tylko przy pierwszym skanowaniu. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba. Zagubienie opaski na rękę powoduje utratę prawa wejścia na teren Wydarzenia. Każdorazowe wejście na teren Wydarzenia przysługuje tylko uczestnikowi z nieuszkodzoną opaską umocowaną na trwałe na ręce. Zabronione jest odsprzedawanie lub odstępowanie opaski lub biletu wstępu.
 6. Każda osoba przebywająca na terenie Wydarzenia zobowiązana jest przestrzegać wszystkich obostrzeń epidemiologicznych i reżimu sanitarnego wprowadzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Wstęp do poszczególnych obiektów/stref na terenie Wydarzenia, w których odbywają się pokazy i koncerty artystyczne w ramach Wydarzenia, z uwagi na względy bezpieczeństwa i wymiary obiektu, może być limitowany do określonej liczby osób. W takim przypadku o pierwszeństwie wejścia decyduje kolejność przybycia do obiektu/strefy.
 8. Na terenie Wydarzenia przebywają, powołane przez Organizatora służby ochroniarskie, którzy mają za zadanie dbać o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Wydarzenia, zwane dalej „Pracownikami służby porządkowej oraz służby informacyjnej”.
 9. Pracownicy służby porządkowej oraz służby informacyjnej obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora, który zawiera następujące informacje: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
 10. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość, zaopatrzony w wizerunek twarzy i wiek. Pracownicy służby porządkowej oraz służby informacyjnej przy wejściu na teren Wydarzenia, mogą zażądać od osoby wchodzącej na teren Wydarzenia okazania tego dokumentu.
 11. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
 12. Pracownicy służby porządkowej oraz służby informacyjnej są uprawnieni do:
  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień do przebywania na terenie Wydarzenia, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób przebywających na terenie Wydarzenia, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie Wydarzenia, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione,
  4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,
  5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr lub osób powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych,
  6. odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz uczestniczenia w nim osobie, która:
   1. zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych ma zakaz wstępu na imprezę masową w określonych tam przypadkach;
   2. odmawia poddania się czynnościom określonym w ustawie z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych;
   3. znajduje się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
   4. posiada broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, lub inne wyroby, napoje, środki lub substancje, których posiadanie, zgodnie z Regulaminem jest zabronione;
   5. zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
   6. nie posiada uprawnień do wstępu na teren Wydarzenia;
   7. nie przestrzega Regulaminu.
  7. usunięcia z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, osób o których mowa w punkcie poprzedzającym.
 13. Czynności podejmowane przez Pracowników Ochrony powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 14. Służby porządkowe mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Użycie środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowanie tego użycia przez służby porządkowe, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
 15. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie i w jego bliskiej odległości zabrania się:
  1. wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych (za wyjątkiem zakupionych u Organizatora na terenie imprezy masowej o zawartości alkoholu do 3,5 %), środków odurzających lub substancji psychotropowych, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha, petard, świec dymnych, laserów, wskaźników laserowych oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych, wszelkich opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych oraz wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu, butli gazowych, dronów i bezzałogowych statków powietrznych
  2. wnoszenia i posiadania sprzętu nagrywającego audio i video oraz sprzętu fotograficznego, a także wykonywania fotografii, nagrywania dźwięku i filmowania bez zgody Organizatora,
  3. prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej,
  4. wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczonych jako „Zakaz Wstępu” (np: pomieszczeń służbowych, elementów konstrukcji sceny, pomieszczeń dla artystów, itp.),
  5. palenia tytoniu i papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących,
  6. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
  7. rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
  8. używania otwartego ognia,
  9. palenia ognisk,
  10. używania urządzeń grillowych,
  11. dewastowania infrastruktury znajdującej się na terenie Wydarzenia,
  12. zakłócania porządku i zaśmiecania terenu,
  13. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników,
  14. przebywania na terenie Wydarzenia poza godzinami jego trwania,
  15. wnoszenia i posiadania na terenie Wydarzenia plecaka, torebki lub innego rodzaju bagażu w rozmiarze większym niż rozmiar A4.
 16. Wszystkie osoby, które przebywają na terenie Wydarzenia, zobowiązane są stosować się do poleceń Pracowników służby porządkowej oraz służby informacyjnej. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 17. Na terenie Wydarzenia jest zainstalowany system monitoringu w postaci urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Administratorem danych jest Organizator. Dane osobowe pozyskane w wyniku monitoringu są udostępniane firmie wykonującej usługę IT, firmie ochroniarskiej oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Organizator otrzymał wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa wyżej uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane z monitoringu podlegają skasowaniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są u Organizatora.
 18. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, mogą być używane światła stroboskopowe, a wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.
 19. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej mysticfestiwal.pl oraz przy wejściu na Wydarzenie.
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.04.2023.